തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 2
Name of Ward : KATAKAMPAL
Name : K JAYASANKAR
Address : KARUMATHIL THALAPATH , , KATAKAMPAL
Pincode : 680544
Phone : 0488 5274349
Mobile : 9447231577
Email : jayasankarinc@gmail.com
Age : 42
Gender : Male
Educational Qualification : B.COM
Occupation : BUSINESS
Marital Status : Married