തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 3
Name of Ward : ERUMAPPETTY
Name : KALYANI S NAIR
Address : KAKKADATH VALAPPIL HOUSE , ERUMAPPETTY , KADANGODU
Pincode : 680584
Phone : 0488 5263295
Mobile : 9946109264
Email : ****
Age : 52
Gender : Female
Educational Qualification : NINTH STANDARD
Occupation : NIL
Marital Status : Widow