തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 9
Name of Ward : PEECHI
Name : LILLY FRANCIS
Address : KUDILIL HOUSE , VEENDASSERY , KANNARA
Pincode : 680652
Phone : 0487 2698098
Mobile : 9446568098
Email : ****
Age : 51
Gender : Female
Educational Qualification : S S L C
Occupation : NIL
Marital Status : Married