തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 10
Name of Ward : PUTHUR
Name : E A OMANA
Address : EATTONNIL HOUSE , PULIKKANNY , PALAPPILLY
Pincode : 680304
Phone : ****
Mobile : 9446936891
Email : eaomana2@gmail.com
Age : 45
Gender : Female
Educational Qualification : B.COM
Occupation : NIL
Marital Status : Married