തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 12
Name of Ward : PUTHUKKAD
Name : K J DIXON
Address : KANNUKKADAN HOUSE , CHENGALOOR (VIA) , NANDIPULAM
Pincode : 680312
Phone : 0480 2760878
Mobile : 8592971711
Email : ****
Age : 49
Gender : Male
Educational Qualification : PRE-DEGREE
Occupation : NIL
Marital Status : Married