തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 14
Name of Ward : KORATTY
Name : ADV. K R SUMESH
Address : KOOMULLY HOUSE , KORATTY , NALUKETTU
Pincode : 680308
Phone : ****
Mobile : 9447878080
Email : advkrsumesh78@gmail.com
Age : 37
Gender : Male
Educational Qualification : B.A ECONOMICS, L.L.B
Occupation : ADVOCATE
Marital Status : Married