തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 15
Name of Ward : MALA
Name : ADV. NIRMAL C PATHADAN
Address : PATHADAN HOUSE , KORATTY (VIA) , ERAYAMKUDY
Pincode : 680308
Phone : ****
Mobile : 9895401118
Email : nirmalcpathadan@gmail.com
Age : 37
Gender : Male
Educational Qualification : B.COM, L.L.B
Occupation : LAWYER
Marital Status : Married