തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 17
Name of Ward : PARAPPUKARA
Name : T G SANKARANARAYANAN
Address : THUMBARATHY HOUSE , , ANANDAPURAM
Pincode : 680305
Phone : ****
Mobile : 9388938805
Email : ****
Age : 43
Gender : Male
Educational Qualification : S S L C
Occupation : NIL
Marital Status : Married