തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 25
Name of Ward : THALIKKUALAM
Name : MANJULARUNAN
Address : KUMBALAPARAMBIL HOUSE , EDATHIRUTHY ,
Pincode : 680703
Phone : 0480 2877557
Mobile : 9947109901
Email : ****
Age : 58
Gender : Female
Educational Qualification : S S L C
Occupation : NIL
Marital Status : Married