തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 26
Name of Ward : KADAPPUARAM
Name : HAZEENA THAJUDHEEN
Address : POKKAKKILLATH HOUSE , , KADAPPURAM
Pincode : 680514
Phone : 0487 2530995
Mobile : 7559957995
Email : amanathajudheen1@gmail.com
Age : 33
Gender : Female
Educational Qualification : M.COM
Occupation : TEACHER
Marital Status : Married