തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 27
Name of Ward : MULLASSERY
Name : JENNY JOSEPH
Address : EDAKKALATHUR HOUSE , , MULLASSERY
Pincode : 680504
Phone : 0487 2265139
Mobile : 9947549597
Email : ****
Age : 44
Gender : Female
Educational Qualification : M.A, B.ED.
Occupation : TEACHER
Marital Status : Married