തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 28
Name of Ward : ADAT
Name : AJITHA KRISHNAN
Address : MANAVALAPPIL HOUSE , UDALAKKAVU , ADAT
Pincode : 680551
Phone : ****
Mobile : 9446906345
Email : ****
Age : 39
Gender : Female
Educational Qualification : S S L C
Occupation : NIL
Marital Status : Married