തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 29
Name of Ward : CHOONDAL
Name : PADMINI M
Address : MELEPPATTE HOUSE , PAZHUNNANA , CHEMMANTHATTA
Pincode : 680501
Phone : 0488 5225816
Mobile : 9895937448
Email : ****
Age : 66
Gender : Female
Educational Qualification : B.SC.BT
Occupation : NIL
Marital Status : Married