സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

President : MARY THOMAS
Vice President : K P RADHAKRISHNAN

Standing Committee Members

Finance Standing Committee
1 K P RADHAKRISHNAN Chairman‍
2 K JAYASANKAR Member‍
3 P R SURESH BABU Member‍
4 E A OMANA Member‍
5 SOBHASUBIN Member‍

Development Standing Committee
1 JENNY JOSEPH Chairman‍
2 T A AYISHA Member‍
3 E VENUGOPALA MENON Member‍
4 C G SINI Member‍
5 T G SANKARANARAYANAN Member‍
6 B G VISHNU Member‍

Welfare Standing Committee
1 PADMINI M Chairman‍
2 DEEPA P Member‍
3 NOUSHAD K A Member‍
4 SIJI MOHANDAS Member‍
5 AJITHA KRISHNAN Member‍

Health & Education Standing Committee
1 MANJULARUNAN Chairman‍
2 LILLY FRANCIS Member‍
3 ADV. JAYANTHI SURENDRAN Member‍
4 ADV. K R SUMESH Member‍
5 HAZEENA THAJUDHEEN Member‍

Public Works Standing Committee
1 K J DIXON Chairman‍
2 KALYANI S NAIR Member‍
3 ADV. NIRMAL C PATHADAN Member‍
4 KATHERINE PAUL Member‍
5 UDAYAPRAKASAN N K Member‍
6 P K LOHITHAKSHAN Member‍