സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 11
Name of Ward : AMBALLUR
Name : ADV. JAYANTHI SURENDRAN
Address : NALUMADATHIL HOUSE , MANNAMPETTA , VARAKKARA
Pincode : 680323
Phone : ****
Age : 47
Gender : Female
Educational Qualification : B.SC L.L.B
Occupation : ADVOCATE
Marital Status : Married