സ്ഥിതിവിവരങ്ങള്‍

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൌരാവകാശ രേഖ 2006-2007
വിസ്തീര്‍ണ്ണം 3032 ച.കി.മീ.
ജനസംഖ്യ 29,75,410
പട്ടികജാതിക്കാര്‍ 12.20%
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ 1.26%
കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ 1
താലൂക്കുകള്‍ 5
ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ 16
റവന്യൂ വില്ലേജുകള്‍ 254
വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ 138
മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ 6
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ 88
ജനസാന്ദ്രത ച.കി.മീറ്ററിന് 981
ജനസംഖ്യാനുപാതം 1092
ജനന നിരക്ക് (1991-2001) 8.7
സാക്ഷരത (മൊത്തം) 92.56
സാക്ഷരത ( പുരുഷന്‍മാര്‍ ‍) 89.94
സാക്ഷരത ( സ്ത്രീകള്‍ ‍) 95.47
   
ബി.പി.എല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍  
വീടുകളുടെ എണ്ണം 547310
പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ 56610
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ 1126
മറ്റുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ 100474
സ്ത്രീകള്‍ ഗൃഹനാഥകളായ കുടുംബങ്ങള്‍ 46537
വികലാംഗ കുടുംബങ്ങള്‍ 1229
പ്രഥമ ഭരണ സമിതി 2.10.1995
നിലവിലുള്ള ഭരണ സമിതി 20.10.2005 മുതല്‍
ഡിവിഷനുകള്‍ 30 എണ്ണം
പട്ടിക ജാതി സംവരണം 3 എണ്ണം
വനിതാ സംവരണം 10 എണ്ണം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 18
അവലംബം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൌരാവകാശ രേഖ 2006-2007