തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംരംഭമായ വിജ്ഞാൻ സാഗർ ഉദ്ഘാടനശേഷം മുഖ്യ മന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നു

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംരംഭമായ വിജ്ഞാൻ സാഗർ ഉദ്ഘാടനശേഷം മുഖ്യ മന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നു

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംരംഭമായ വിജ്ഞാൻ സാഗർ ഉദ്ഘാടനശേഷം മുഖ്യ മന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നു
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംരംഭമായ വിജ്ഞാൻ സാഗർ ഉദ്ഘാടനശേഷം മുഖ്യ മന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നു